Skip links

STATEMENT: Zwart Manifest in gesprek met Mark Rutte nav herdenkingsjaar en excuses van de Nederlandse staat

STATEMENT
Zwart Manifest in gesprek met Mark Rutte nav herdenkingsjaar en excuses van de Nederlandse staat.

Amsterdam, 8 december 2022

Er is grote verontwaardiging ontstaan nadat bekend werd gemaakt dat het kabinet eenzijdig had besloten om excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden op 19 december 2022. Diverse organisaties en community leaders hebben in Nederland, Suriname en op de eilanden aangegeven dat herkenning, excuus en herstel in overleg met de gemeenschap moet plaatsvinden. Dit heeft er toe geleid dat Premier Rutte, een minister en beleidsmakers mensen hebben uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Er zijn twee momenten: 8 en 13 december. Het gesprek is “informeel en richt zich op de best mogelijke manier om vorm te geven aan erkenning, de herdenking en aandacht voor de doorwerking van het slavernijverleden in het hier en nu.” Vertegenwoordigers vanuit het Zwart Manifest zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit gesprek. Na overleg met elkaar en anderen uit de Zwarte gemeenschap hebben we besloten om aanwezig te zijn en gebruik te maken van deze bijeenkomst om onze randvoorwaarden neer te leggen m.b.t. de excuses die aangeboden moeten worden door de Nederlandse Staat en het herdenkingsjaar.

1) Verankering in de wet
Het overnemen van het advies van het adviescollege dialoog slavernijverleden dat erkenning, excuses en herstel bij wet vastgelegd moeten worden. Op zijn minst vastgelegd in de Nederlandse wet maar bij voorkeur een Rijksconsensuswet zodat het Caraïbisch deel van het Koninkrijk volledig en gelijkwaardig kan meebeslissen.

2) Programma op basis van het 10 puntenplan van Caricom, bestaande uit:

·   Formele excuses
·   Repatriëring
·   Ontwikkelingsprogramma voor de inheemse bevolking
·   Het oprichten van Culturele instellingen
·   Het adresseren van de publieke gezondheidscrisis
·   Het Uitroeien van analfabetisme
·   Het ontwikkelen van Afrikaanse (diaspora) kennis programma’s
·   Psychosociale rehabilitatie
·   Het delen en overdragen van technologische kennis
·   Betaling van binnenlandse schuld en kwijtschelding van internationale schulden

3) Wegnemen van achterstelling en faciliteren van inhaalslag voor de nazaten van de totslaafgemaakten van de trans-Atlantische slavenhandel middels

a) rechtsherstel (historisch, ethisch, juridisch, cultureel, educatief, sociaaleconomisch en financieel)
b) het omarmen en tot uitvoering brengen van het Zwart Manifest met concrete actiepunten en beleidsvoorstellen

4) Bewustwording
Er moeten grootschalige bewustwordingsprogramma’s plaats vinden voor alle Nederlanders over de slavernij geschiedenis en de doorwerking hiervan in het heden.

5) Excuses
·   Excuses moeten zo worden aangeboden dat ze de relatie weer hersteld hebben met de nazaten die het betreft de wijze waarop dit nu gebeurd “adds insult to injury.”
·   Excuses kunnen niet zonder rechtsherstel en herstelmaatregelen
·   Excuses moeten gemaakt worden door het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden en de Premier.
·   Excuses moet in Nederland en op grond van plaats delict gemaakt worden
·   Wij ondersteunen de oproep om niet een nazaat van tot slaaf gemaakten op 19 december 2022 excuses te laten maken in Suriname.

Over het Zwart Manifest
Dit manifest is het initiatief van individuen en organisaties die anti-zwart racisme tegengaan en zo Zwarte emancipatie bevorderen. Dit Zwart Manifest is er om enerzijds eindverantwoordelijken een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om punten te agenderen en monitoren. De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten in het hele land van onder andere het collectief De Zwarte Jacobines, in interviews met Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroepen. Naar voren komen twaalf domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden. Geinteresseerden kunnen het manifest inzien en downloaden via www.zwartmanifest.nl

Het Zwart Manifest is opgesteld door een werkgroep van Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB), The Black Archives/New Urban Collective (TBA/NUC), Black Queer & Trans Resistance NL (BQTR), actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), Controle Alt Delete, Stichting We Promise, Stichting  IXL Sickle Cell Awareness en Zetje In.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@zwartmanifest.nl