Skip links

Brandbrief Masterplan Zuidoost Community aan de Alliantie Masterplan Zuidoost

Brandbrief Masterplan Zuidoost Community

Aan : Alliantie Masterplan Zuidoost
Datum : 13 juni 2023
Van : Masterplan Zuidoost Community
Betreft : overleg Alliantie Masterplan Zuidoost en Community

Geachte leden van de Alliantie Masterplan Zuidoost,

Het uitgangspunt van het Masterplan Zuidoost is volgens de Alliantie: “Het zoeken en vinden van het eigenaarschap, de betrokkenheid en de ervaring van bewoners en mensen uit het maatschappelijk veld bij alle stappen die we zetten.”

Met grote verontwaardiging hebben wij dan ook kennis genomen van de reden van het vertrek van Saundra Williams als programmadirecteur van Masterplan Zuidoost.

In de praktijk ervaren wij onvoldoende dat het eigenaarschap van bewoners door de Alliantie Masterplan Zuidoost omarmd en gefaciliteerd wordt. Hier maken wij ons vanaf de start van het Masterplan al grote zorgen over en helaas blijken die zorgen nu terecht. Ook de programmadirecteur heeft gewezen op obstakels die verbeteringen voor bewoners in de weg staan, die zijn (h)erkend door de wethouder Masterplan Zuidoost (Marjolein Moorman) en de voorzitter dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost (Tanja Jadnanansing).

We missen als (leden van de) community de transparantie over het handelen en het handelen in belang van de bewoners die ons in ambitie 5 vanuit de Alliantie Masterplan Zuidoost is toegezegd. Enkele mensen uit de gemeenschap zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met de Alliantie op 14 juni 2023. Wij zijn echter van mening dat in het kader van transparantie en respect voor de gemeenschap, de gemeenschap ook de mogelijkheid moet hebben om fysiek of online aanwezig te zijn bij een overleg over hun belangen. Ook de gereserveerde tijd is niet voldoende om dit gesprek met alle partijen te voeren. We nemen daarom het initiatief om een gesprek in te plannen op een latere datum waar de gemeenschap bij kan aansluiten met alle Allianties van het Masterplan Zuidoost die tot voor kort actief waren. Wij eisen opheldering over de volgende punten:

  • De gang van zaken die heeft geleid tot het vertrek van de programmadirecteur;
  • Het achterwege blijven van de benodigde systeemtransitie om de intentie vanuit de Alliantie Masterplan Zuidoost voor inbreng en eigenaarschap te bewerkstelligen;
  • Het niet betrekken van de community bij mogelijke oplossingen om leef- en systeemwereld dichter bij elkaar te brengen.

Vervolg Masterplan
Om te waarborgen dat de community centraal staat en actief onderdeel is van een mogelijke doorstart of vervolgstappen binnen het Masterplan Zuidoost, stellen wij de volgende voorwaarden:

  • De samenstelling van de Masterplan Alliantie wordt gewijzigd. Bewoners worden beter vertegenwoordigd en hebben minimaal 50% zeggenschap in de besluitvorming;
  • Een nader samen te stellen afvaardiging van bewoners beslist over aanstelling van een nieuwe vertegenwoordiger-functionaris die de uitvoering van Masterplan Zuidoost continueert met de behoeften van bewoners als uitgangspunt;
  • Deze afvaardiging van bewoners beslist mee over de herijking van Masterplan Zuidoost en het opstellen van een nieuw plan waarin de belangen van de bewoners beter gewaarborgd zijn.

Het uitbreiden van het aantal vertegenwoordigers uit de Zuidoost-gemeenschap in de Alliantie en het verminderen van de vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven en politiek.

De eerste stap is een publiek gesprek met alle Alliantiepartners* van het Masterplan Zuidoost en betrokkenen over bovenstaande zaken. De gemeenschap dient het gesprek fysiek en online bij te kunnen wonen. We nodigen u allen met klem uit voor dit gesprek, dat zal plaatsvinden in Zuidoost en waarvoor we met u een datum eind juni 2023 zullen afstemmen.

Hoogachtend,

Leden van de Masterplan Zuidoost Community

Contact: masterplanzo.community@gmail.com

Ondertekenen: Brandbrief Masterplan Zuidoost Community

*Gemeente Amsterdam: burgemeester Femke Halsema
Gemeente Amsterdam: Marjolein Moorman, wethouder masterplan Zuidoost
Gemeente Amsterdam: Duco Stuurman, stedelijk directeur cluster sociaal
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijk relaties: Maarten Schurink
Openbaar Ministerie: R. De Beukelaer, hoofdofficier van justitie
Stadsdeel Zuidoost: Tanja Jadnanansing, voorzitter dagelijks bestuur
Stadsdeel Zuidoost: Manou Chen, stadsdeeldirecteur
Stadsdeel Zuidoost: Neumine Marshall, stadsdeelcommissie Zuidoost
Social Pact: Kenny Zschüschen, directeur – bestuurder Venzo Swazoom Welzijn
Politie: Frank Pauw, hoofdcommissaris
Zonova: Harry Dobbelaar, bestuurder
Jinc: Daniël Roos, directeur
Rochdale: Mohamed Acharki, bestuursvoorzitter
Rochdale: Margot Lötters, directeur Buurten
OKT Amsterdam: Jolanda Gerritsen en Renske Engelkamp, directeuren
Johan Cruijff Arena: Tanja Dik, CEO
Randstad: Dominique Hermans, directeur
Randstad: Laurens van Vliet
Masterplan Zuidoost: Saundra Williams, programmadirecteur